Představení projektu

Stručný obsah projektu:
Inovační projekt si klade za cíl zvýšit znalosti a konkurenceschopnost cílových skupin projektu ve dvou rovinách:
1. držet krok výuky s rozvojem přírodních a biologických věd (např. metody molekulární biologie); 2. lépe připravit cílové skupiny na konkurenci a nové požadavky trhu práce (aplikované předměty, zapojení domácích i zahraničních odborníků z praxe). Klíčové aktivity zahrnují přípravu, realizaci a etablování nových a inovovaných kurzů v rámci oboru Botaniky (navazující magisterský, 1507T004) a oboru Učitelství biologie pro střední školy (navazující magisterský, 7504T029). Tyto aktivity vyžadují spolupráci mezi Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci a zástupci privátní sféry (společnost Agritec – partner) s cílem navázat kontakty studentů s organizacemi aplikovaného výzkumu a šlechtění rostlin. Cílovou skupinou budou studenti naší univerzity. Dále budou pořádány propagační aktivity (workshopy, dny otevřených dveří, propagační materiály) na získávání talentovaných studentů SŠ.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností cílových skupin k zajištění jejich vysoké
konkurenceschopnosti na poli vědy a výzkumu, ale hlavně rovněž vyjít vstříc novým potřebám trhu práce. Tento hlavní směr v sobě zahrnuje několik podcílů:
1. zavedení a inovace předmětů (kurzů; celkem 16) zvyšujících znalosti v oblastech genetiky a molekulární biologie rostlin (včetně GMO rostlin), fytopatologie a rostlinolékařství, šlechtění rostlin a rostlinných biotechnologiích, a udržování a exploatace genových zdrojů rostlin s výstupy nejen do vědy, ale i do praxe – konkurenceschopnost ve vědě a výzkumu, uplatnění absolventů i v praxi (u soukromých firem)
2. zapojení mimouniverzitních pracovníků (domácích i zahraničních) z aplikovaného výzkumu a praxe do výuky a přípravy kurzů
3. motivace studentů středních škol pomocí Dní otevřených dveří, propagačních přednášek – zvýšení počtu a zkvalitnění studentů oboru botanika. Tato aktivita je pouze aktivitou doplňkovou.

Přínos projektu pro cílovou skupinu
Přínosem pro cílovou skupinu VŠ studentů bude:
1. Zvýšení teoretických znalostí, ale i metodických dovedností z oboru, včetně významné mezioborové integrace (molekulární biologie x botanika x zemědělské vědy a jejich praktická aplikace);
2. Poznání fungování státní správy v této oblasti (např. SRS, ÚKZÚZ), ale i privátní sféry ve výzkumu (např. plodinové výzkumné ústavy) a šlechtění rostlin (soukromé šlechtitelské firmy); poznání stylu práce v oblasti aplikovaného výzkumu, ale i komerční sféře; navázání kontaktů s domácími i zahraničními mimouniverzitními pracovníky; významné propojení teoretických a praktických znalostí než tomu bylo dosud.
Přínosem pro cílovou skupinu zájemci o studium na VŠ bude:
Prostřednictvím propagačních akcí dojde ke zvýšení informovanosti o oboru, vzbuzení zájmu u mladých nadějných studentů, následné zvýšení počtu VŠ studentů.

..