Aplikovaná botanika

Garant: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
Přednášející: Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.

Anotace kurzu:

Botanická část

Obory aplikované botaniky. Zemědělství a domestikace rostlin. Rostliny pěstované, planě rostoucí a plevelné. Zaplevelující rostliny a příčiny jejich vzniku, charakteristika plevelů a plevelných společenstev, význam polních plevelů. Rozmnožování plevelů. Regulace plevelů. Klasifikace plevelů. Určování nejvýznamnějších polních plevelů. Planě rostoucí rostlinné druhy vhodné ke konzumaci (minoritní obiloviny, minoritní zeleniny), energetické plodiny.  Planě rostoucí rostliny a plevelné rostliny využitelné ve šlechtění pěstovaných rostlin (příklad  Lactuca spp.).  Tvorba genofondových kolekcí – sběr semenných vzorků v terénu, regenerace a dlouhodobé uchování. Popis morfologických znaků – klasifikátory.

 

Doporučená literatura

Bartoš, J. a kol. 1968: Ochrana rostlin. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
Bartoš, J. a kol. 1971: Ochrana rostlin. Vybrané kapitoly ze zemědělské entomologie a ochrany rostlin. Skripta VŠZ v Praze. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.
Bartoš, J. & Verner, P. 1979: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
Dvořák, J. & Smutný, V. 2003. Herbologie – Integrovaná ochrana proti polním plevelům. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Häni, F. a kol. 1993: Obrazový atlas chorob a škůdců polních plodin. Scientia, Praha.
Jehlík, V. (ed.) 1998: Cizí expanzivní plevele České republiky. Academia, Praha.
Kazda J., Mikulka J., Prokinová E., 2010. Encyklopedie ochrany přírody. Profi Press, Praha.

Kott L., Moravec J.,1989. Pěstování a použití méně známých zelenin, SZN Praha.

Kubát, K. a kol. 2002. Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.

Mareček F. (koordinátor), 1994-2001.  Zahradnický slovník naučný, 1. až 5. díl.  Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha.

Mikulka J. a kol. 1999. Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. vydáno redakcí časopisu Farmář – Zemědělské listy.

Miller, F. a kol. 1956: Zemědělská entomologie. Nakladatelství ČSAV, Praha.
Novák, V. a kol. 1974: Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
Pfeffer, A. a kol. 1954: Lesnická zoologie, II. Státní zemědělské nakladatelství , Praha.
Primack R.B., Kindlmann P., Jersáková J. , 2001. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha.  Schwarz, A. a kol. 1996: Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny. Biocont laboratory, Brno
Hanelt, P., (ed.). 2001. Mansfeld’s encyklopedia of agricultural and horticultural crops: (except ornamentals). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.
http://www.bioversityinternational.org/
http://www.vurv.cz/index.html

Materiály ke stažení:

— ABP_ZS_2016.zip
ABP-seminární práce

 

..