Ochrana fytogenofondu

Garant: RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
Přednášející:  RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D., Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.; RNDr. Martin Dančák, Ph.D.; RNDr. Ivana Doležalová, Ph.D.; Ing. Petr Smýkal, Ph.D.


Anotace kurzu (uveden sylabus celého kurzu, inovovaná část zvýrazněna):

Vymezení základních pojmů v ochraně genofondu planých rostlin, doporučená literarura.
Hlavní faktory ohrožující flóru a vegetaci v ČR.
Ochrana fytogenofondu z hlediska taxonomického
Ochrana fytogenofondu z hlediska fytogeografického
Zásady výběru druhů pro červené seznamy a pro ochranu.
Červené knihy a červené seznamy. Vyhynulé, nezvěstné a ohrožené druhy flóry ČR.
Ochrana fytogenofondu mechorostů
Ochrana fytogenofondu lišejníků
Ohrožená rostlinná společenstva ČR
Domestikace a genetická diverzita zemědělských plodin, genetická centra, genetické zdroje, odrůdy, planě rostoucí druhy, druhy příbuzně zemědělským plodinám, genový pool, šlechtění a genové manipulace. Základní nástroje pro posuzování genetické variability organismů (úvod do problematiky molekulárních markerů užívaných při charakterizaci genových zdrojů, základní principy odběru vzorků pro genetické analýzy, základní metody extrakce DNA). Genetické aspekty domestikace rostlin, rychlost domestikace, domestikace a výběr, domestikační geny. Uvedení vybraných poznatků biologických a genetických aspektů domestikačního procesu rostlin, vedoucí jak k urychlené evoluci tak zároveň i navozující snížení genetické diverzity včetně negativních důsledků. Příklady genetické diverzity kulturních rostlin v kontextu širší diverzity dostupných planých příbuzných druhů. Koncept core kolekcí, jako kolekce maximalizující diverzitu daného souboru. Klasifikátory pro genetické zdroje (GZ) kulturních rostlin – definice, význam, využití.
Kolekce in-situ, ex.situ, speciální kolekce, databáze, pasportní a popisná data, dokumentace, organizace a vybavení genetických bank, technologie regenerace a uložení položek, sběrové expedice, kolekce botanických zahrad, právní aspekty ochrany genofondu zemědělských plodin, informační systémy.

 

Literatura:

 • Primack R. B , Kindlmann P. & Jersáková J. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha, 2001.
 • Ennos R. A., French G. C. & Hollingsworth P. M. Conserving taxonomic complexity. Trends Ecol. Evol. 20: 164-168, 2005.
 • Procházka F. (ed.). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha, 18: 1-166, 2001.
 • Čeřovský, J. et al. eds. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny.. Bratislava , 1999.
 • Feráková V., Maglocký Š. & Marhold K. Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (december 2001). In: Baláž D., Marhold K. & Urban P. (eds.), Červený zoznam rastlín a živ. Slovenska, Ochr. Prír. 20, 2001.
 • Chloupek O. Genetická diversita, šlechtění a semenářství. 2. vydání, Academia, Praha, 2000.
 • Gilbert, O. L. Anderson, P. Habitat creation and repair. Oxford Univ. Press, 1998.
 • Fáberová I. Historie a současný stav práce s genofondy v ČR. Sborník referátů ze semináře konaného 11.11. 2001 ve VÚRV, pracoviště Olomouc, 2002.
 • http://www.bioversityinternational.org/
 • http://www.vurv.cz/index.html
 • Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds). Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2001.
 • Háková A., Klaudisová A. & Sádlo J. (eds). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2004.

 

Materiály ke stažení:

2016 OFGSB-1_Konzervační strategie + legislativa.pdf

2016 OFGSB-2_Genetická diverzita.pdf

2013 OFGSB-3a_Genetické aspekty domestikace rostlin.pdf

OFGSB-3b_Slechteni-poznamky.pdf

OFGSB-4_Deskriptory pro genové zdroje kulturních rostlin.pdf

 
old versions:
2013 OFGSB-1_Konzervační strategie + legislativa.pdf

2013 OFGSB-2_Genetická diverzita.pdf
 

..