Fotofarmacie

Garantprof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

Přednášející: prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.

Cíle předmětu (anotace):

Aktuální otázky teoretické a praktické klasifikace, biologické účinnosti, formulací a aplikací přípravků na ochranu rostlin a procesu registrace pesticidů. Informace o základech fytofarmacie, fytofarmakologie, toxikologie a ekotoxikologie.

Obsah:

Klasifikace konvenčních pesticidů, nové poznatky v oblasti finálních formulací, aplikace a vývoje pesticidů. Hlavní kritéria usměrněné chemické ochrany rostlin (OR). Rezistence vůči pesticidům-typy rezistence, mechanizmy a příčiny vzniku rezistence, antirezistentní programy jako základ usměrněné chemické OR. Registrace pesticidů. Legislativa OR. Odborná způsobilost zacházení s přípravky na OR. Alternativní přípravky v současné OR. Bioracionální přípravky-feromony, analogy hmyzích hormonů, chemosterilanty, inhibitory tvorby chitinu, aktivátory indukované rezistence a jejich využití v OR. Biologické prostředky na bázi entomofágních, akarifágních a nematofágních makroorganizmů (parazitoidi a predátoři). Biologické přípravky na bázi mikroorganizmů-entomopatogenní viry, parazitické hlístice, mykoparazitické a antagonistické houby a bakterie. Perspektivy pesticidů na bázi přírodních látek. GMO v současné OR.

Získané způsobilosti:

Po absolvování kurzu by měl být student schopen: umět rozdělit pesticidy, biocidy, GMO a být schopen diskutovat o účinných látkách, reziduích a rezistenci vůči pesticidům; orientovat se v Registru povolených přípravků na ochranu rostlin (OR); umět pracovat a získávat informace z www stránek, které se věnují fytofarmacii; znát legislativu OR a podmínky odborné způsobilosti se zacházením s přípravky na OR.

Literatura:

Zvára, J. a kol. Fytofarmacie. České Budějovice, ZF JU, 1998.

Tomlin, C.D.S. (ed.)  The Pesticide Manual. Thirteenth Edition. British Crop Protection Council (BCPC), Hampshire, UK, 2003.

Hall, F.R., Menn, J.J. Biopesticides-use and delivery. New Yersey, Humana Press, 1999.

Ackermann, P. a kol. Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům: Polní plodiny. I. Praha, Česká společnost rostlinolékařská. 2008.

Stenersen, J. Chemical pesticides: mode of action and toxikology. Boca Raton, CRC Press, 2004.

Carlile, W.R. Pesticide selectivity, health and the environment. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2006.

 

Rozvrh předmětu: Přednáška 2 (HOD/TYD) Cvičení 1 (HOD/TYD) v zimním semestru Akreditováno/Kredit:  Ano, 4 kredity

 

Materiály ke stažení

FYFA.zip

 

..